Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.dobradrogeria.com, w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta na stronie internetowej www.dobradrogeria.com
3. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na stronie internetowej www.dobradrogeria.com  (bez konieczności rejestracji konta)
4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Klient – jest to osoba fizyczna lub osoba prawna, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
8. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem www.dobradrogeria.com sklep, oferujący zawarcie umowy sprzedaży na odległość
9. Sprzedawca, Usługodawca – P.H.U. Elter Teresa Stachnio, NIP: 778-011-39-75, REGON: 631062047, os. Stefana Batorego 18, 60-687 Poznań
10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu lub świadczenia usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub usługi ze Sprzedawcą.
15. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.dobradrogeria.com prowadzony jest przez P.H.U. Elter Teresa Stachnio NIP: 778-011-39-75,REGON: 631062047 z siedzibą wykonywania działalności: os. Stefana Batorego 18, 60 -687 Poznań.
2. Każdy Kupujący (Klient) z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.dobradrogeria.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
4. Sklep www.dobradrogeria.com prowadzi sprzedaż Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i Europy.
5. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie Produkty są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Klient może korzystać za pośrednictwem Sklepu internetowego z Usług Elektronicznych takich jak:
zawieranie Umów Sprzedaży Produktu lub usługi,
prowadzenie Konta w Sklepie,
korzystanie z Newslettera.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie i jest nieodpłatne.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.(informację o rezygnacji z newslettera należy wysłać na adres: sklep@dobradrogeria.com )
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- urządzenie  z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies
5. Klient/ usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
6. Klient/ usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Klienta/ usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
5. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient składa zamówienie poprzez witrynę internetową www.dobradrogeria.com
6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.
7.procedura zawarcia umowy sprzedaży:
7.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.dobradrogeria.com wybrać produkty dostępne na stronie www, zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami technicznymi dotyczącymi procesu zamawiania.
7.2. Wybór zamawianych produktów odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka.
7.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
7.4. Po uzupełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych( Dane osobowe, adresy, sposób dostawy, sposób płatności)
7.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
7.6. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest otrzymanie przez usługobiorcę/klienta potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego zamówienia przez sprzedającego
7.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.H.U. Elter Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
7.9. W przypadku nieuiszczenia opłaty za złożone zamówienie w przeciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
7.10. W przypadku, kiedy Klient nie poda numeru NIP do faktury na etapie składania zamówienia, nie będzie możliwości korekty dokumentu.
8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI. METODY PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
- Płatność przy odbiorze, w siedzibie firmy: os. Stefana Batorego 18, 60-687 Poznań
- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, nr konta: PKO BP SA 06 1020 4027 0000 1102 0040 1950
- Płatności elektroniczne, w tym płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego (PayU);
- Płatność kartą płatniczą.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Zamówione produkty wysyłane są na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
2. Koszty dostawy ponosi Klient, w przypadku zamówienia za kwotę minimum 200 zł koszt dostawy zostaje przeniesiony na sprzedawcę.
3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
4. Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach czas kompletowania może zostać wydłużony do 7 dni roboczych, w powyższym przypadku wymagana jest zgoda Klienta na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
5. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
- Paczka pocztowa do 1kg 13 zł, 1kg - 2kg 15 zł
- Przesyłka kurierska od 13,99 zł
- Odbiór paczki w Paczkomacie Inpost: od 11 zł do 15,99 zł.
- Odbiór osobisty dostępny pod adresem: os. Stefana Batorego 18, 60-687 Poznań 0 zł.


VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobradrogeria.com
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w ustawie Kodeks Cywilny.
2. Reklamację należy zgłosić w jednej z następujących form: pisemnie na adres Sprzedawcy: os. Stefana Batorego 18, 60-687 Poznań lub mailowo na adres: sklep@dobradrogeria.com
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, dowód zakupu oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. W przypadku zgłoszenia mailowego lub pisemnego, należy załączyć zdjęcia Produktu wskazujące na wady. W niektórych przypadkach – wskazanych przez Sprzedawcę- należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. W szczególnych przypadkach, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Klienta w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
2.  Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania z naszego sklepu: formularz zwrotu
3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
8. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, nienoszący śladów użytkowania oraz posiadać wszystkie zabezpieczenia higieniczne
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

XII.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 
XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcę, w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce cookies, z którą Klient może się zapoznać na stronie sklepu internetowego.